Warto wiedzieć

1. Co robić w przypadku zaistnienia szkody?

 

Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zajścia wypadku powiadom towarzystwo ubezpieczeniowe o zdarzeniu dzwoniąc na numer znajdujący się na polisie. W razie kolizji z innym pojazdem koniecznie zanotuj nazwę ubezpieczyciela, numer polisy OC (certyfikat), imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu osoby kierującej tym pojazdem jak również numer rejestracyjny tego pojazdu.


Pamiętaj, aby zadbać o bezpieczeństwo w miejscu wypadku, zawiadomić policję i pogotowie o wypadku z ofiarami w ludziach oraz o szkodzie, która przypuszczalnie powstała w wyniku przestępstwa. Nie dokonuj w miarę możliwości żadnych zmian i napraw w uszkodzonym pojeździe bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin przez likwidatora szkód.

2. Co robić w przypadku kradzieży ubezpieczonego pojazdu?

W przypadku kradzieży Twojego pojazdu zgłoś kradzież na policję, a następnie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o kradzieży powiadom towarzystwo o zdarzeniu dzwoniąc na numer podany na polisie.

3. W jaki sposób zawierana jest umowa ubezpieczenia i kto może ją zawrzeć?

 • Umowa ubezpieczenia może być zawarta wyłącznie przez lub na rachunek właściciela pojazdu.
 • Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy chyba, że umówiono się inaczej.
 • Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku o ubezpieczenie, złożonego przez ubezpieczającego

4. Co zrobić w przypadku sprzedaży bądź kupna pojazdu z polisą OC ?

Zgodnie z polskim prawem do chwili powiadomienia towarzystwa o sprzedaży pojazdu zbywca samochodu ponosi odpowiedzialność za zapłatę składki należnej ubezpieczycielowi. Oznacza to, że im wcześniej powiadomisz towarzystwo o tym fakcie, tym szybciej przestaniesz płacić za ubezpieczenie pojazdu, który nie jest już Twoją własnością. Powiadomienie musi zawierać przynajmniej oznaczenie pojazdu, datę transakcji i dane osobowe nabywcy.

Jeśli kupiłeś samochód z polisą OC skontaktuj się z towarzystwem, aby uaktualnić dane osobowe na polisie lub wypowiedz ją w ciągu 30 dni od nabycia. 

Zaświadczenie o Przebiegu Ubezpieczenia Komunikacyjnego zawiera informacje o zakresie ubezpieczenia, okresie ochrony oraz o zgłoszonych szkodach w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. 
Nie wymagamy przedstawienia Zaświadczenia o Przebiegu Ubezpieczenia Komunikacyjnego w chwili zawierania umowy ubezpieczenia, a wysokość zniżek bądź zwyżek ustalamy na podstawie zadeklarowanej historii ubezpieczenia.

 

W każdej chwili trwania ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwo zastrzega sobie jednak prawo do poproszenia o dostarczenie Zaświadczenia o Przebiegu Ubezpieczenia Komunikacyjnego celem dokonania weryfikacji wysokości należnych zniżek bądź zwyżek .

5. Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC?
 

 • Ważne informacje:

   

  • Jeśli jesteś właścicielem pojazdu możesz wypowiedzieć umowę OC nie później niż jeden dzień przed upływem aktualnego okresu, na który została ona zawarta. Po upływie tego terminu uważa się, że została zawarta kolejna umowa na następne 12 miesięcy.
  • Jeśli kupiłeś używany pojazd masz możliwość wypowiedzenia umowy (zawartej przez poprzedniego właściciela) w ciągu 30 dni od daty zakupu.
 • Wypowiedzenie umowy OC pojazdu powinno zawierać:

   

  • nazwę zakładu ubezpieczeń i adres
  • nazwisko i imię ubezpieczonego, adres ubezpieczonego, numer rejestracyjny pojazdu, markę pojazdu, numer i serię polisy
  • oświadczenie o treści: „Na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, wypowiadam umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”
  • datę i miejscowość oraz podpis
 • Do wypowiedzenia umowy OC możesz użyć wzoru dokumentu zamieszczonego wplikach do pobrania.

6. kary za brak posiadania polisy OC:
 

1. Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę.
2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych:
1) w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:
a) samochody osobowe – 500 euro,
b) samochody ciężarowe i autobusy – 800 euro,
c) pozostałe pojazdy – 100 euro,
2) w ubezpieczeniu OC rolników – 30 euro;
3) w ubezpieczeniu budynków rolniczych – 100 euro
* ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli.

 

7. Jazda po pijanemu, a ubezpieczenia OC i AC

Co grozi kierowcy za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym? Oprócz utraty prawa jazdy i zasądzonej kary więzienia, kierujący, jeżeli tylko spowodował wypadek, może się liczyć ze znacznymi kosztami. Co więcej, zdarza się, że osoba przyzwalająca na prowadzenie pojazdu przez nietrzeźwego kierowcę także ponosi ubezpieczeniowe konsekwencje. Możliwe scenariusze:

 

 • Nietrzeźwy z polisą OC – w przypadku spowodowania wypadku, ubezpieczyciel zwraca się o zwrot poniesionych kosztów do ubezpieczonego. W ekstremalnych przypadkach, gdy w grę wchodzi trwałe uszkodzenie ciała, prawnie może być zasądzona renta, którą oczywiście płaci sprawca z własnej kieszeni.
 • Nietrzeźwy bez OC – wypłatą odszkodowań zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Kierującemu oprócz kary za brak ważnego OC również zostanie wystawiony rachunek za spowodowane szkody.
 • Nietrzeźwy z AC – w przepisach umów ubezpieczeń komunikacyjnych istnieje zapis, że za szkody spowodowane przez pijanego kierującego odpowiada sprawca. W praktyce oznacza to, że nietrzeźwemu w chwili wypadku kierowcy nie zostaną wypłacone żadne świadczenia.
 • Prowadzi pijany, a pasażer jest prawnie powiązany z pojazdem (np. współwłaściciel samochodu) – w najlepszym wypadku, osobie dającej przyzwolenie na prowadzenie pojazdu przez nietrzeźwego, należne świadczenia zostaną obniżone o kilkanaście procent. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych na podstawie podpisanych wcześniej umów odmawia się wypłaty odszkodowania, uznając podzielność winy.