Ubezpieczenia

1. Ubezpieczenie OC

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie – 2 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
 • w przypadku szkód w mieniu – 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
* ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej (tj.: Austrii, Belgii,Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Niemiec,Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Węgier, Malty, Litwy, Łotwy, Cypru, Czech, Estonii, Słowacji, Słowenii, Polski) oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji. 

 

2. Ubezpieczenie AC

Autocasco są ubezpieczeniami dobrowolnymi, które wykupić może każdy właściciel pojazdu mechanicznego. Ubezpieczenie AC zawierane jest na okres 12 miesięcy, a wysokość kwoty na jaką możemy ubezpieczyć auto, zależy głównie od nas, przy czym nie może być wyższa niż całkowita wartość pojazdu (wartość wyrządzonych szkód).

Ubezpieczenie autocasco pozwala na otrzymanie odszkodowania w przypadku:

 • kradzieży pojazdu
 • zderzenia ze zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz
 • szkody wyrządzonej przez osoby nieznane
 • szkody wyrządzone przez właściciela pojazdu
 • szkody na skutek pożaru, wybuchu, działania środków chemicznych lub warunków meteorologicznych (huragany, gradobicia)
Należy również wspomnieć, że nie we wszystkich okolicznościach możemy otrzymać odszkodowanie. Firma ubezpieczeniowa nie wypłaca pieniędzy za poniesione szkody w momencie, gdy kierowca np.: prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub gdy nie posiadał ważnych dokumentów. By nie mieć wątpliwości co do odszkodowania, należy zatem wcześniej zapoznać się z warunkami wykupionej polisy.

 

Pamiętaj, ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Przy jego wyborze nie warto sugerować się ceną. Przed jego kupnem sprawdź wszystkie dostępne opcje na rynku – dobre ubezpieczenie AC to dobre warunki samej polisy! 

3. Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków)

Dobrowolne ubezpieczenie, które chroni kierowcę oraz pasażerów, w przypadku nieszczęśliwych następstw wypadku bądź utraty życia podczas ruchu pojazdu mechanicznego. W zależności od warunków ubezpieczenia, polisa NNW może obejmować terytorium Polski, jak i inne kraje. Firmy ubezpieczeniowe proponują coraz dogodniejsze warunki NNW. Spotyka się opcje, w których to ubezpieczenie NNW nie jest przypisane do pojazdu, lecz do konkretnego kierowcy. Niezależnie od tego jakim pojazdem się porusza (auto prywatne lub służbowe), kierowcę chroni ubezpieczenie NNW. 

4. Ubezpieczenie Assistance

Daje możliwość ochrony kierowcy oraz pasażerów pojazdów. Jest to zarówno ochrona techniczna jak i medyczna. Pomoc jest udzielana w przypadku awarii auta, unieruchomienia, a czasem również jego kradzieży. Pomoc jest udzielna również w przypadku choroby kierowcy lub pasażera.

Ubezpieczenie Assistance zapewnia pomoc drogową rozumianą jako zorganizowanie i pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego samochodu lub w przypadku kiedy jest to niemożliwe, holowanie pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi, stacji naprawczej lub do miejsca zamieszkania kierowcy. W przypadku gdy nie uda się naprawić lub odholować pojazdu ubezpieczyciel zapewnia zakwaterowanie. Pomoc drogowa działa nie tylko w granicach Polski ale także za granicami naszego kraju.

Ubezpieczenie Assistance to przede wszystkim spokój podczas podróżowania. Kierowca nie musi się martwić, że w przypadku awarii pojazdu będzie skazany na ponoszenie kosztów naprawy lub holowania auta oraz inne związane z tym niewygody. Szczególnie istotne jest to w nocy kiedy ruch jest mniejszy i trudno jest liczyć na pomoc ze strony innych kierowców. 

5. Ubezpieczenie mini casco

Zapewnia wypłatę odszkodowania przypadku gdy w pojeździe bądź w jego wyposażeniu nastąpi szkoda na skutek:

 • zderzenia ludźmi
 • zderzenia ze zwierzętami
 • działania osób postronnych (w tym włamania)
 • zdarzeń losowych ( np: pożar, powódź)
 • działania czynników termicznych
 • działania czynników chemicznych
 • kradzieży pojazdu, jego wyposażenia
 • uszkodzenia po kradzieży lub po próbie kradzieży

6. Ubezpieczenie szyb

 

Ubezpieczenie zapewnia:

 • gwarancję ochrony bocznych, czołowych i tylnych szyb samochodowych. Należy zaznaczyć ,iż ubezpieczenie nie dotyczy okien dachowych-szyberdachów. Ubezpieczenie Auto-Szyby obowiązuje jedynie na terenie RP.
 • gwarancję ochrony szyb samochodowych uszkodzonych na skutek:

   

  • powodzi, zatopienia, huraganu, pożaru, wybuchu
  • działania osób trzecich
  • działania czynników termicznych, chemicznych pochodzących z zewnątrz pojazdu, lub których niszczące działanie zostało wywołane przez impuls zewnętrzny
  • wykorzystania pojazdu do przewozu osób potrzebujących pomocy medycznej
  • uszkodzenia pojazdu na skutek działania sił mechanicznych
  • ochronę finansową przed kosztami związanymi z koniecznością naprawy lub wymiany uszkodzonej w pojeździe szyby
  • sprawną koordynację wymiany uszkodzonej szyby oraz pokrycie kosztów naprawy; wystarczy jeden telefon, a ubezpieczyciel zorganizuje naprawę w dogodnym dla ubezpieczonego miejscu i terminie
  • bezgotówkowe rozliczenie szkody

7. Ubezpieczenie turystyczne

 

Umowa ubezpieczenia – w zależności od wybranego przez Ubezpieczającego zakresu ubezpieczenia – obejmuje:


W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ:

 

 • koszty leczenia Ubezpieczonego, który przebywając za granicą musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem
 •  koszty związane z przewiezieniem chorego lub transportem zwłok do Polski
 •  następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną
 •  pomoc prawną lub finansową oraz koszty związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem za granicą, nie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyka kosztów leczenia i NNW, m.in. powrót członków rodziny Ubezpieczonego, zastępczy kierowca, opieka nad nieletnimi dziećmi, koszty odwiedzin osób bliskich, kontynuacja zaplanowanej podróży
 •  straty finansowe związane z koniecznością odwołania przez Ubezpieczonego – z przyczyn losowych – uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej i/lub anulowania biletu podróżnego
 •  bagaż podróżny znajdujący się pod opieką Ubezpieczonego, powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego, pozostawiony: za pokwitowaniem w przechowalni bagażu, w miejscu zakwaterowania lub w zamkniętym bagażniku samochodu na strzeżonym parkingu
 •  odpowiedzialność cywilną za wyrządzone przez Ubezpieczonego szkody rzeczowe i osobowe
 •  ryzyka narciarskie tj. sprzęt narciarski (narty biegowe, zjazdowe, wodne, deska snowboardowa, windsurfingowa), koszty leczenia w Polsce po wypadku narciarskim za granicą oraz SKI PLUS (zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego, refundacja kosztów niewykorzystanego karnetu uprawniającego do korzystania z wyciągów narciarskich, świadczenie rekompensujące zamknięcie tras zjazdowych)
W PODRÓŻY KRAJOWEJ:

 

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną
 •  odpowiedzialność cywilną za wyrządzone przez Ubezpieczonego szkody rzeczowe i osobowe
 •  straty finansowe związane z koniecznością odwołania przez Ubezpieczonego – z przyczyn losowych – uczestnictwa w krajowej imprezie turystycznej i/lub anulowania biletu podróżnego
 • bagaż podróżny znajdujący się pod opieką ubezpieczonego, powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego, pozostawiony: za pokwitowaniem w przechowalni bagażu, w miejscu zakwaterowania lub w zamkniętym bagażniku samochodu na strzeżonym parkingu
 • ryzyka narciarskie tj. sprzęt narciarski (narty biegowe, zjazdowe, wodne, deska snowboardowa, windsurfingowa), koszty leczenia w Polsce po wypadku narciarskim za granicą oraz SKI PLUS (zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego, refundacja kosztów niewykorzystanego karnetu uprawniającego do korzystania z wyciągów narciarskich, świadczenie rekompensujące zamknięcie tras zjazdowych)

8. Ubezpieczenie domu / mieszkania

Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczeniem mogą być objęte:

 • dom jednorodzinny
 • lokal mieszkalny
 • ruchomości domowe
 • stałe elementy lokalu
 • garaż
 • inny budynek
 • ogrodzenie  
Zakres ochrony
Zakres ochrony podzielony został na dwie odrębne grupy:

 

 • zdarzenia losowe, obejmujące m.in. pożar, dym i sadzę, trzęsienie ziemi, huragan, powódź, napór śniegu, przepięcia, zalanie, stłuczenie szyb
 • ryzyka kradzieżowe czyli kradzież z włamaniem, rabunek i dewastacja, przez którą należy rozumieć każde celowe zniszczenie dokonane przez osoby trzecie
Ubezpieczenie to pozwala elastycznie kształtować zakres nas ochrony w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Możemy uznać, że chcemy zabezpieczyć się wyłącznie przed zdarzeniami losowymi gdyż chroni nas wystarczająco niezawodny alarm i czujny pies ale możemy również zdecydować się na rozszerzenie ochrony zabezpieczając się przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem i dewastacją.

 

Suma ubezpieczenia określana jest odrębnie na każdą z grup.

Usługi assisatnce

Do każdej polisy dołączany jest bezpłatnie pakiet usług assistance, obejmujący pomoc medyczną w przypadku nieszczęśliwego wypadku oraz interwencję specjalisty np. hydraulika w przypadku zalania, a także infolinię medyczną.

 

9. OC w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osoby fizycznej, jeżeli w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia, jest ona zobowiązana, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody.

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, albo uszkodzeniu lub zniszczenia mienia m.in.:

 

 • powstałe w następstwie awarii instalacji wodociągowej
 • wyrządzone w związku z używaniem rowerów, łodzi wiosłowych, kajaków, rowerów wodnych, desek surfingowych, pontonów, skuterów wodnych itp.
 • spowodowane przez zwierzęta domowe (w tym egzotyczne) 
 
Dodatkowo może ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego i jego najbliższej rodziny za szkody:

 

 • wyrządzone poza granicami Polski, w tym także na terytorium USA i Kanady
 • w mieniu (zarówno nieruchomym i ruchomym) wynajmowanym przez ubezpieczonego np. w wynajętym mieszkaniu, garażu itp.
 • związane z posiadaniem i używaniem broni palnej

10. OC przewoźnika

 

Przedmiot ubezpieczenia dla ruchu krajowego i międzynarodowego
Odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki towarowej, powstałe od momentu przyjęcia do przewozu przesyłki towarowej, do momentu wydania jej odbiorcy.

Zakres ubezpieczenia
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody powstałe podczas zarobkowego przewozu przesyłek towarowych w ruchu krajowym, działającego w charakterze przewoźnika z tytułu zawartej umowy o przewóz, przy użyciu własnych lub podnajętych środków transportu.

Za dodatkową opłatą ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:

 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rozboju
 • odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na uszkodzeniu kontenera
 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)
 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu towarów łatwo psujących się, towarów szybko psujących się (szybko psujących się artykułów żywnościowych), w tym dowolne inne zamrożone artykuły żywnościowe (np. mrożone truskawki, maliny)
 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu towarów o podwyższonym ryzyku
Ubezpieczający w porozumieniu z ubezpieczycielem ustala sumę gwarancyjną. Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej na jedno i wszystkie zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia.
W granicach sumy gwarancyjnej strony umowy ubezpieczenia mogą określić podlimit sumy gwarancyjnej, który stanowi górną granicę odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń na jedno zdarzenie.
Suma gwarancyjna ulega zmniejszeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań aż do jej całkowitego wyczerpania.

 

W granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel pokrywa także:

 • uzasadnione i niezbędne koszty działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów
 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody
 • uzasadnione koszty procesu z udziałem Ubezpieczającego / Ubezpieczonego jako strony pozwanej, w procesie o naprawienie szkody objętej umową ubezpieczeniową, prowadzonego po uprzednim uzyskaniu zgody ze strony Ubezpieczyciela na wdanie się w spór sądowy

11. Małe i średnie przedsiębiorstwa

Pakiet  MiŚ to oferta adresowana jest do klientów, których roczny przychód z prowadzonej działalności nie przekracza 20 mln złotych oraz wartość majątku (trwałego i obrotowego) nie jest większa niż 10 mln złotych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym może zostać zawarte o ile przychód nie przekracza równowartości 800 tys. Euro.

Ubezpieczenie mienia

Przedmiot ubezpieczenia:

 

 • środki trwałe:
 • środki obrotowe
 • rzeczy ruchome przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi
 • nakłady inwestycyjne
 • mienie pracownicze
 • wartości pieniężne
 
Zakres ubezpieczenia:

 

 • ogień i inne zdarzenia losowe
 • kradzież z włamaniem i rabunek
 • dewastacja (opcja do ognia)
 • katastrofa budowlana (opcja do ognia)
 • stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów (opcja do ognia)
 • błąd użytkownika i szkody elektryczne ( opcja do ognia)
 • utrata danych i oprogramowania (opcja do ognia)
 • zepsucie towarów wskutek rozmrożenia (opcja do ognia)
 • maszyny elektryczne od szkód elektrycznych (opcja do ognia )
 • mienie w transporcie obejmujące : ogień i inne zdarzenia losowe, wypadek środka transportu, upadek przedmiotu na środek transportu, rabunek, kradzież z włamaniem ( w miejscu strzeżonym lub garażu)
 • mienie w każdym miejscu na terenie RP ( zakres ubezpieczenia w zależności od zakresu ubezpieczenia mienia w lokalizacjach)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zakres ubezpieczenia:

 

 • podstawowy – obejmujący odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności,
 • rozszerzony – obejmujący:

   

  • OC pracodawcy
  • OC za wózki widłowe
  • OC za podwykonawców
  • OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług
  • OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
  • OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczającego
  • OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych Ubezpieczającemu w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych
  • OC najemcy -szkody w nieruchomościach
  • OC najemcy – szkody w rzeczach ruchomych
  • OC za produkt
  • OC za produkty wprowadzone do obrotu przed zawarciem ubezpieczenia w Warcie
  • OC za szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami albo dalszej obróbki wadliwego produktu
  • OC za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń Ubezpieczającego
  • OC za zanieczyszczenie środowiska
  • OC za przeniesienie chorób zakaźnych
  • OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków
  • OC za wypadki powstałe poza granicami RP (nowe ryzyko)
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
Ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności
Przedmiot  ubezpieczenia – koszty które zostaną poniesione przez Ubezpieczającego w związku z zakłóceniem lub przerwą w działalności gospodarczej spowodowanej szkodą w ubezpieczonym mieniu od ognia i innych zdarzeń losowych.